Szkoła Nauki Jazdy "BARTOSZ"

📱 698 315 915

Nauka Jazdy Warszawa
Prawo jazdy kategoria B

 1. Załącznik nr 1 do Umowy OSK BARTOSZ o przeprowadzenie kursu lub jazd dodatkowych kat B oraz rezygnacji stan na dzień 22.05.2024

 

REGULAMIN ODBYWANIA KURS LUB 

JAZD DODATKOWYCH kat B 

ORAZ ZASADY REZYGNACJI Z ZAJĘĆ

 
 

Szkoła Nauki Jazdy BARTOSZ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. 1. OSK „BARTOSZ” zobowiązuje się przeprowadzić kurs kat B podstawowy lub uzupełniający zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  a) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., 1260r.),
  b) ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zm.),
  c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016, poz. 280).
 2.  
 3. 2. Wpłacenie pierwszej RATY ( WPISOWE – zaliczka tytułem rezerwacji miejsca na kursie, organizacji kursu, wynajecia placu manewrowego, kosztów eksploatacji OSK itp. ) za kurs kat B w Ośrodku Szkolenia BARTOSZ w wysokości 1000 zł, w przypadku rezygnacji z kursu z przyczyn niezależnych od Szkoły Jazdy BARTOSZ leżącej po stronie Osoby Szkolonej, nie podlega zwrotowi po upływie 14 dni od podpisania Umowy o kurs kat B.
  3. Wniesienie pierwszej wpłaty RATY, lub całości za kurs jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie w OSK BARTOSZ oraz akceptacją tego Regulaminu OSK BARTOSZ
 4.  
 5. 4Uczestnik kursu może zmienić ośrodek szkolenia lub przerwać Kurs po zawiadomieniu o tym fakcie Ośrodek na piśmie. Opłata za kurs uiszczona przez Osobę Szkoloną podlega zwrotowi do 14 dni od dnia podpisania Umowy , natomiast po 14 dniach WPISOWE nie podlega zwrotowi i jeśli odbyły się zajęcia teoretyczne, lub uruchomione zostały materiały dydaktyczne oraz odpowiednio wyjeżdżona ilość godzin, zwrot będzie pomniejszony o materiały dydaktyczne, pakiet teorii zgodnie z cennikiem na stronie www.oskbartosz.pl, oraz każdą wyjeżdżoną godzinę równą cenie 1 h jazdy doszkalającej. Zwrot za kurs kat B nastąpi odpowiedni gotówką lub na rachunek , z którego dokonana była wpłata za kurs kat B w OSK BARTOSZ.
 6.  
 7. 5. Uczestnik kursu ma obowiązek stawiać się na wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne w ustalonym w Harmonogramie lub umówionym grafiku w miejscu i czasie. 
 8.  
 9. 6. Odwołanie zaplanowanych zajęć może nastąpić do dnia poprzedzającego zaplanowane zajęcia najpóźniej do godziny 20:00 na numer tel. 668 190 188 lub email ; patentynamanewry@gmail.com  Brak odwołania w/w skutkuje w przypadku jazd kursowych opłatą dodatkowa 50 zł za każdą godzinę nieobecności i umówienie jazd w późniejszym terminie po ich opłaceniu, a w przypadku jazd uzupełniających przepadnięciem zajęć (uważa się je za odbyte).
 10. Zajęcia teoretyczne odbywają się w SALI WYKŁADOWEJ w Warszawie przy ul. Radarowej 32
 11.  
 12. 7. Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom a zajęć praktycznych 60 minutom.
 13.  
 14. 8. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia zajęć praktycznych ustala instruktor prowadzący lub biuro OSK BARTOSZ
 15.  
 16. 9. Uczestnik kursu podczas trwania zajęć praktycznych zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości.
 17.  
 18. 10. Uczestnikowi kursu zabrania się przystępowaniu do zajęć po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do niego. W takiej sytuacji kurs kat B zostaje natychmiast przerwany bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty za kurs
 19.  
 20. 11. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnik kursu obowiązany jest posiadać przy sobie kartę zajęć. Karta zajęć wydawana jest kursantowi z chwilą rozpoczęcia kursu.
 21.  
 22. 12. Uczestnik kursu nie posiadający karty nie może wsiąść za kierownicę pojazdu szkoleniowego. Brak karty zajęć w dniu zaplanowanych jazd skutkuje w przypadku jazd kursowych opłatą dodatkowa 50 zł za każdą godzinę jazd w danym dniu i umówieniem zajęć w późniejszym terminie po ich opłaceniu, a w przypadku jazd uzupełniających po wydaniu karty zajęć przez Biuro OSK BARTOSZ nie posiadania karty w dniu jazd skutkuje przepadnięciem zajęć (uważa się je za odbyte).
 23.  
 24. 13. Odtworzenie zagubionej, zniszczonej w stopniu powodującym nieczytelność, karty zajęć przez kursanta kursu podstawowego OSK BARTOSZ jest możliwe po opłaceniu kwoty 100 zł tytułem pracy biura przy odtworzeniu karty zajęć kursanta.
 25.  
 26. 14. Każde z zajęć jest wpisywane do karty i podpisywane przez instruktora / wykładowcę oraz uczestnika kursu, który składając podpis potwierdza, że zajęcia się odbyły.
 27.  
 28. 15. W przypadku braku kontaktu OSOBY SZKOLONEJ z Ośrodkiem przez co najmniej 4 miesiące od daty odpowiednio po podpisaniu Umowy, bądź ostatnich zajęć praktycznych, lub teoretycznych przez OSOBĘ SZKOLONĄ, kurs uważa się za przerwany z winy OSOBY SZKOLONEJ bez zwrotu wpłat za kurs. Następuje zwolnienie profilu PKK – status Rezygnacja. Powyższe nie dotyczy sytuacji powiadomienia OSK BARTOSZ na piśmie, listownie, mailowo lub osobiście w biurze OSK.
 29.  
 
 

§ 2  Odbywanie zajęć teoretycznych

 1. Termin odbywania zajęć teoretycznych ustala OSK BARTOSZ telefonicznie, mailowa lub na stronie oskbartosz.pl w zakładce wykłady
 2. O terminach odbywania zajęć teoretycznych uczestnik kursu zawiadamiany jest poprzez wręczenie mu Harmonogramu zajęć, mailowo, telefonicznie lub na wykładach przez OSK BARTOSZ
 
§ 3 Odbywanie zajęć praktycznych
 
 1. W celu ustalenia indywidualnego planu zajęć praktycznych lub jego zmiany uczestnik kursu powinien :
 a) w godzinach pracy OSK skontaktować się z OSK za pośrednictwem telefonu lub e-mail i umówić jazdy
 b) ustalić termin z przydzielonym instruktorem prowadzącym

2. W celu zmiany terminu lub odwołanie zaplanowanych zajęć może nastąpić do dnia poprzedzającego zaplanowane zajęcia najpóźniej do godziny 20:00 na numer tel. 668 190 188 lub email ; patentynamanewry@gmail.com  Brak odwołania w/w skutkuje w przypadku jazd kursowych opłatą dodatkowa 50 zł za każda godzinę nieobecności i umówienie jazd w późniejszym terminie po opłaceniu, a w przypadku jazd uzupełniających przepadnięciem zajęć praktycznych.

 3. Powyższe nie dotyczy uczestnika w przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych niezależnych od uczestnika kursu.

4. W przypadku zaistnienia ważnej przyczyny losowej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć praktycznych z winy leżącej po stronie OSK, OSK zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika kursu poprzez telefoniczny kontakt, lub sms na numer podany w Umowie i ustalenia nowego terminu.

 5. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu przeprowadzanych zajęć, OSK może odwołać lub przesunąć termin zajęć. Nowy termin ustalony zostanie indywidualnie prze OSK BARTOSZ

 

 § 4 EGZAMIN WEWNĘTRZNY W OSK BARTOSZ TEORIA I PRAKTYKA

 

 

a) Część teoretycznea przeprowadzana na sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego po odbyciu 30 godzin jazd kursowych. Pierwszy egzamin bezpłatny czas 1 H i ilość podejść nieograniczona. Kolejne poprawkowe każda godzina po 20 zł.
b) Część praktyczna przeprowadzana na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej, jeśli jest wymagana.
c) pierwszy egzamin wewnętrzny praktyczny w cenie kursu, kolejne w przypadku wyniku negatywnego płatne po 50 zł za każdy egzamin.
 2. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z uczestnikiem ewentualne popełnione błędy. W przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego z wynikiem negatywnym instruktor prowadzący ustala wraz z Uczestnikiem kursu dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wymaganych od uczestnika umiejętności.
Jeśli egzamin praktyczny zakończony jest wynikiem pozytywnym OSK BARTOSZ w terminie 2 dni roboczych zwalnia PKK i można zapisać się na egzamin w WORD
 

 

Zadzwoń :)