Szkoła Nauki Jazdy "BARTOSZ" kat. B

📱 698 315 915

Nauka Jazdy Warszawa
Prawo jazdy kategoria B

 1.  Załącznik nr 1 do Umowy OSK BARTOSZ o przeprowadzenie kursu lub jazd dodatkowych kat B

 

REGULAMIN ODBYWANIA KURS LUB 

JAZD DODATKOWYCH kat B

 

Szkoła Nauki Jazdy BARTOSZ

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. OSK „BARTOSZ” zobowiązuje się przeprowadzić kurs kat B podstawowy lub uzupełniający zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  a) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., 1260r.),
  b) ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zm.),
  c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016, poz. 280).
 2. Uczestnik kursu ma obowiązek stawiać się na wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne w ustalonym w Harmonogramie lub umówionym grafiku w miejscu i czasie. 
 3. Odwołanie zaplanowanych zajęć może nastąpić do dnia poprzedzającego zaplanowane zajęcia najpóźniej do godziny 20:00 na numer tel. 668 190 188 lub email ; patentynamanewry@gmail.com  Brak odwołania w/w skutkuje w przypadku jazd kursowych opłatą dodatkowa 50 zł za każdą godzinę nieobecności i umówienie jazd w późniejszym terminie po ich opłaceniu, a w przypadku jazd uzupełniających przepadnięciem zajęć (uważa się je za odbyte).
 4. Zajęcia teoretyczne odbywają się w SALI WYKŁADOWEJ w Warszawie przy ul. Radarowej 32
 5. Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom a zajęć praktycznych 55 minutom.
 6. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia zajęć praktycznych ustala instruktor prowadzący lub biuro OSK BARTOSZ
 7. Uczestnik kursu podczas trwania zajęć praktycznych zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości.
 8. Uczestnikowi kursu zabrania się przystępowaniu do zajęć po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do niego.
 9. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnik kursu obowiązany jest posiadać przy sobie kartę zajęć. Karta kursanta wydawana jest kursantowi z chwilą rozpoczęcia kursu.
 10. Uczestnik kursu nie posiadający karty nie może wsiąść za kierownicę pojazdy szkoleniowego. Brak karty zajęć w dniu zaplanowanych jazd skutkuje w przypadku jazd kursowych opłatą dodatkowa 50 zł za każdą godzinę jazd w danym dniu i umówieniem zajęć w późniejszym terminie po ich opłaceniu, a w przypadku jazd uzupełniających po wydaniu karty zajęć przez Biuro OSK BARTOSZ nie posiadania karty w dniu jazd skutkuje przepadnięciem zajęć (uważa się je za odbyte).
 11. Odtworzenie zagubionej, zniszczonej w stopniu powodującym nieczytelność, karty zajęć przez kursanta kursu podstawowego OSK BARTOSZ jest możliwe po opłaceniu kwoty 100 zł tytułem pracy biura przy odtworzeniu karty zajęć kursanta.
 12. Każde z zajęć jest wpisywane do karty i podpisywane przez instruktora / wykładowcę oraz uczestnika kursu, który składając podpis potwierdza, że zajęcia się odbyły.
 
 

§ 2  Odbywanie zajęć teoretycznych

 1. Termin odbywania zajęć teoretycznych ustala OSK BARTOSZ telefonicznie, mailowa lub na stronie oskbartosz.pl w zakładce wykłady
 2. O terminach odbywania zajęć teoretycznych uczestnik kursu zawiadamiany jest poprzez wręczenie mu Harmonogramu zajęć, mailowo lub telefonicznie przez OSK BARTOSZ
 
 § 3 Odbywanie zajęć praktycznych
 1. W celu ustalenia indywidualnego planu zajęć praktycznych lub jego zmiany uczestnik kursu powinien :
 a) w godzinach pracy OSK skontaktować się z OSK za pośrednictwem telefonu lub e-mail,
 b) ustalić termin z przydzielonym instruktorem

 2. W celu zmiany terminu lub odwołanie zaplanowanych zajęć może nastąpić do dnia poprzedzającego zaplanowane zajęcia najpóźniej do godziny 20:00 na numer 

tel. 668 190 188 lub email ; patentynamanewry@gmail.com  Brak odwołania w/w skutkuje w przypadku jazd kursowych opłatą dodatkowa 50 zł za każda godzinę nieobecności i umówienie jazd w późniejszym terminie po opłaceniu, a w przypadku jazd uzupełniających przepadnięciem zajęć praktycznych.

 3. Powyższe nie dotyczy uczestnika w przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych niezależnych od uczestnika kursu.

4. W przypadku zaistnienia ważnej przyczyny losowej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć praktycznych z winy leżącej po stronie OSK, OSK zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika kursu poprzez telefoniczny kontakt, lub sms na numer podany w Umowie i ustalenia nowego terminu.

 5. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu przeprowadzanych zajęć, OSK może odwołać lub przesunąć termin zajęć. Nowy termin ustalony zostanie indywidualnie prze OSK BARTOSZ

 

 

 

 § 4 Egzamin Wewnętrzny
 
 1. Egzamin wewnętrzny składa się z części :
a) teoretycznej przeprowadzanej na sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego
b) praktycznej przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej, jeśli jest wymagana.
 2. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z uczestnikiem ewentualne popełnione błędy. W przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego z wynikiem negatywnym instruktor prowadzący ustala wraz z Uczestnikiem kursu dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wymaganych od uczestnika umiejętności, każda kolejna godzina równa cenie 1 h jazdy doszkalającej.
Jeśli egzamin praktyczny zakończony jest wynikiem pozytywnym OSK BARTOSZ w terminie 2 dni roboczych zwalnia PKK i można zapisać się na egzamin w WORD
 
 
 
 

 

 

 

Zadzwoń :)